ความเป็นมา : วิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น (ปีพุทธศักราช 2558)วิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่งานวิจัยของ สกว. เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ

วิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นกิจกรรมในรูปแบบการประกวดการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกจากผลงานวิจัยของ สกว. ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง นวกรรมการสื่อสารจากงานวิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง (New Media Communication from Dietary Research for Conscious Food Consumption)

การบริโภคอย่างถูกต้องมีความสำคัญ เพราะการที่ประชาชนในชาติมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศที่สำคัญประการหนึ่ง สกว. จึงตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความเจริญทางด้านสุขภาวะของประชาชนที่จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ ที่ผ่านมา สกว. จึงได้มีการสนับสนุนทุนวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวกับอาหารและการบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร การพัฒนาระบบการผลิตอาหาร งานวิจัยเกี่ยวกับสารอาหาร การพัฒนาอาหารที่นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี และมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารที่เหมาะสมกับการบริโภค เป็นต้น

จากการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน สกว. มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคจำนวนหลายร้อยโครงการ งานวิจัยที่มีคุณค่าเหล่านี้เป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านอาหารและการบริโภคที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งควรที่จะมีการรวบรวมเพื่อทำการสื่อสารให้ประชาชนในประเทศได้เข้าใจถึงการบริโภคอย่างถูกต้อง โครงการนี้จึงเป็นการแปลงร่างงานวิจัยนำไปสู่การใช้ประโยชน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่ผลงานวิจัย สกว. จากงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการบริโภค ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

ผลการประกวด :

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวกมลกาญจน์ รัตนอุดมสวัสดิ์
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการวิจัย การศึกษาคุณค่าทางอาหารของแมลงที่กินได้ทางภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : จิตเกษม หลำสะอาด
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นางสาวสิรินทร์ อุ่นมณี
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการวิจัย ค่าดัชนีน้ำตาล (ไกลซีมิก) ของผลไม้ไทย
นักวิจัย : รศ.ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล และคณะ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวสุธินี เศรษฐ์สวรรค์
สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน
นักวิจัย : รศ.ดร. กมล เลิศรัตน์ และคณะ
ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย

นายจิรายุทธ จันแดง
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โครงการวิจัย การศึกษาคุณค่าทางอาหารของแมลงที่กินได้ทางภาคใต้ตอนบน
นักวิจัย : จิตเกษม หลำสะอาด
ภาควิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันราชภัฏสุราษฏร์ธานี

รางวัลชมเชย

นางสาวดวงฤทัย กุลสุยะ
สาขาโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการวิจัย การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเข้าถึงอาหารปลอดภัยในชุมชน
นักวิจัย : นายจตุรงค์ พวงมณี และคณะ
ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร

รางวัลชมเชย

นางสาวเกสรา พนมศักดิ์
สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โครงการวิจัย การศึกษาผลของสับปะรด แตงโม และฝรั่ง ต่อการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด และการทำงานของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครปกติ
นักวิจัย : นางสุภีนันท์ อัญเชิญ
นายณัฐวุธ สิบหมู่
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลชมเชย

นายพรชนะ ปานนวน
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โครงการวิจัย การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
นักวิจัย : ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย

นางสาวสุนิสา ขุนทอง
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โครงการวิจัย การสำรวจศักยภาพของมะม่วงในการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
นักวิจัย : ผศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลชมเชย

นางสาวมิลลิกา สังข์ผุด
สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โครงการวิจัย การเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้ง เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
นักวิจัย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์ และคณะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัล Popular Vote

นางสาวแคทรียา นานอก
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โครงการวิจัย ศักยภาพของฝรั่ง มะละกอ ส้มโอ และสับปะรดในการยับยั้งการย่อยไขมัน
นักวิจัย : ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ
ผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิปวีดิโอ :

วิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น โดย สกว.
 


ภาพบรรยากาศวันแถลงข่าว
 


ภาพบรรยากาศ roadshow แปลงร่าง
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ภาพบรรยากาศ roadshow แปลงร่าง
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา


ภาพบรรยากาศ roadshow แปลงร่าง
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ภาพบรรยากาศวันประกาศผลการประกวด
 


ภาพกิจกรรมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ :

ภาพกิจกรรม Road Show @ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง :

ภาพกิจกรรม Road Show @ มหาวิทยาลัยบูรพา :

ภาพกิจกรรม Road Show @ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :

ภาพกิจกรรม Road Show @ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ :

ภาพกิจกรรม Road Show @ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ :

ภาพกิจกรรม Road Show @ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :

ภาพกิจกรรมงานประกาศผลและมอบรางวัล :