การวิเคราะห์หาปริมาณสเตอรอลและสตานอลในธัญญพืชที่ปลูกในประเทศไทย

นักวิจัย/สังกัด :

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช
    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2558

  ธัญพืชเป็นแหล่งอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญในหลายประเทศ ในธัญพืชมีสารอาหารหลายชนิดที่มีแนวโน้มป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้แต่ยังไม่มีการวิจัยออกมารองรับ ในงานวิจัยหลายๆ งานได้รายงานว่าการบริโภคธัญพืชสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ งานวิจัยนี้มีเป้าหมายใน การวิเคราะห์ปริมาณสารสเตียรอลและสตานอลในเมล็ดธัญพืชที่เพาะปลูกในประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มที่จะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดผ่านกลไกของ Adenosine binding cassete sterol transporter (ABCG5/ABCG8) โดยสกัดสเตียรอลและสตานอลโดยใช้คลอโรฟอร์ม/เมทานอลและวิเคราะห์ปริมาณโดยแก๊สโครมาโทกราฟฟีและยืนยันผลโดยแมสสเปกโตรสโคปี (SIM-MS) โดยพบว่าธัญพืชทั้งหมดที่นามาวิเคราะห์นั้นมีคอเลสเตอรอลอยู่น้อยมาก 3.6 ไมโครกรัมต่อน้าหนักเมล็ด 1 กรัม และมีสเตียรอลหลักๆ ดังนี้ sitosterol ประมาณ 111.1 ไมโครกรัม avenasterol 90.8 ไมโครกรัม campesterol 33.7 ไมโครกรัมและ stigmasterol 2.0 ไมโครกรัมตามลำดับ และมี campestanol มากที่สุดประมาณ 16.2 ไมโครกรัมและ sitostanol 2.2 ไมโครกรัม โดยสรุปแล้ว การบริโภคธัญพืชน่าจะที่จะลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้โดยกระตุ้นการทำงานของโปรตีน ABCG5/ABCG8