ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง

นักวิจัย/สังกัด :

  1. ดร.จิตรา สิงห์ทอง และคณะ
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2556

  ย่านางมีชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ Tiliacora triandra จัดเป็นพืชผักและสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบย่านางด้วยน้ำ เอทานอล และอะซิโดน จากการศึกษาพบว่าปริมาณของ ฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดน้ำมีปริมาณสูงสุด และเมื่อศึกษาสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH assay, ABTS assay และ FRAP assay พบว่า สารสกัดน้ำมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด สำหรับการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดใบย่านางด้วยวิธี MTT assay พบว่า สารสกัดจากใบย่านางมีความสามารถในเป็นสารต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์ใน Caco-2 cell lines โดยมีค่า IC50 มากกว่า 100 μg ของสารสกัด/ml ดังนั้นสารสกัดใบย่านางจึงจัดอยู่ในประเภทของสารที่มีความเป็นพิษต่ำ รวมทั้งสารสกัดย่านางด้วยน้ำไม่มีฤทธิ์เป็นสารก่อกลายพันธุ์ นอกจากนั้นยังได้ศึกษากระบวนการผลิตไมโครแคปซูลสารกัดจากใบย่านางที่เหมาะสม โดยมีปัจจัยในการศึกษา 3 ปัจจัย ได้แก่ ความเข้มข้นของ กัมอะราบิก อัตราส่วน core : wall และอุณหภูมิขาเข้าของเครื่องพ่นฝอย ต่อความคงตัวของไมโครแคปซูลสารสกัดจากใบย่านาง จากการศึกษาพบว่าสภาวะการผลิตไมโครเอนแคปซูลสารสกัดจากใบย่านางที่เหมาะสมคือ ความเข้มข้นของกัมอาระบิกร้อยละ 10 อัตราส่วนระหว่าง core ต่อ wall ที่ 1:4 และอุณหภูมิขาเข้าของเครื่องพ่นฝอยที่ 160 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ไมโครเอนแคปซูลสารสกัดจากใบย่านางมีร้อยละผลผลิตสูง ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูง ความชื้นต่ำ และมีลักษณะโครงสร้างที่สามารถกักเก็บสารสำคัญไว้ได้