แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นักวิจัย/สังกัด :

  1. ดร.รวิภา ยงประยูร และคณะ
    มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2556

   การวิจัยเรื่องแนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อค้นหาแนวทางบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีวิธีการจัดเวทีต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็นในพื้นที่ ซึ่งการประชุมเบื้องต้นในวันที่ 8 และ 17 กุมภาพันธ์ 2555 จะร่วมกันค้นหาและเสนอทางออกของการกำจัดก้อนวัสดุที่เหลือใช้ที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพและการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่มีความเหมาะสมและการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นแนวทางที่จะร่วมกันบูรณาการและความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเพื่อจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตลอดจนการทดลองจัดการแก้ไขปัญหาในวิธีการที่เหมาะสมร่วมกันเพื่อความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอนาคต ประกอบไปด้วย 4 ประเด็นหลักๆ คือ

  1. การใช้เทคโนโลยีแปรรูปในเชิงพลังงาน
  2. การแปรรูปก้อนวัสดุเหลือใช้
  3. การเพิ่มองค์ความรู้
  4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะอื่นๆ

การทำวิจัยอาศัยกระบวนการจัดเวทีร่วมกับชุมชนทั้งพูดคุย ทดลองปฎิบัติ และแสดงความคิดเห็นจนทำให้เกิดการเสริมพลังหรือสนธิพลัง (synergy) ซึ่งตลอดของการดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการที่วางไว้ โดยแทบจะไม่ต้องออกแรง แทบจะไม่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเลย และมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข ความชื่น ชมยินดี ความคึกคัก ความเคารพเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกซึ่งเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ สำหรับการสนธิพลัง (synergy) จำต้องอาศัยองค์ประกอบในการจัดการความรู้ อันได้แก่ คน (people), กระบวนการ (process), เนื้อหาความรู้ (content), และเทคโนโลยี (technology) เมื่อองค์ประกอบหลักทั้ง 4 นั้นเกื้อกูลต่อกันอย่างถูกต้อง โดยอาศัยตัวช่วย (enablers) ที่เหมาะสมต่อวัฒนธรรม และบริบทอื่นๆ ขององค์กร กระบวนการจัดการความรู้ก็จะไหลเลื่อน (flow) ไปเสมือนเป็นอัตโนมัติ แทบจะไม่ต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน เพราะในกระบวนการไหลเลื่อนนั้นเองได้ปลดปล่อยพลังงานที่อยู่ภายในตัวบุคคล และที่อยู่ภายในความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล ออกมาขับเคลื่อนการไหลเลื่อนนั้น กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ของการจัดการความรู้ จากกลไกของการทำงานร่วมกันด้วยการใช้โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด บ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จึงส่งผลให้เกิดการเสริมพลังหรือสนธิพลัง (synergy) ในการบรรลุเป้าหมายของการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดในที่สุด นอกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักวิจัยหลักของโครงการทั้งในส่วนนักวิจัยจากชุมชนและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาแล้ว กิจกรรมจากโครงการวิจัยยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มนักวิจัยร่วม ภายใต้กลไกของการทำงานร่วมกันด้วยการใช้โครงการวิจัยในลักษณะ Co-funding ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ในปีงบประมาณ 2555