ศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย

นักวิจัย/สังกัด :

  1. ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
  2. นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
  3. นางสาวนันทพร รุจิขจร
  4. นายนราธิป ปุณเกษม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2554

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคก๋วยเตี๋ยวแกงไทยของชาวญี่ปุ่น เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานเทศกาลไทย 2553 ณ สวนสาธารณะโยโยหงิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 6 ตอนดังนี้

(1) ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 31-40 ปี เป็นพนักงานเอกชน และพำนักในโตเกียว

(2) ข้อมูลพฤติกรรมด้านการบริโภค พบว่า รู้จักกับก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ในลักษณะก๋วยเตี๋ยวลวกมากที่สุด และมีความรู้เกี่ยวกับกะทิและแกงไทย

(3) ข้อมูลการยอมรับต่อเส้นก๋วยเตี๋ยวไทย ขั้นแรกให้ผู้ทดสอบพิจารณาก๋วยเตี๋ยวแห้งที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย 2 ชนิดด้วยสเกลเส้น 10 เซนติเมตร พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับก๋วยเตี๋ยวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีสีที่สวยงามดึงดูดความสนใจ เส้นก๋วยเตี๋ยวมีความยาวเหมาะสมต่อการประกอบอาหาร รวมถึงมีฉลากโภชนาการ และ แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

(4) จากข้อมูลทางประสาทสัมผัส พบว่าความชอบ (สเกลเส้น 10 ซม.) และความเข้ม (สเกลเส้น 15 ซม.) ของเส้นก๋วยเตี๋ยว 3 ชนิดคือ โซเมง เส้นเล็กและ เส้นจันท์ พบว่าเส้นโซเมงมีความเข้มทุกคุณลักษณะต่ำกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวเจ้าทำให้ความชอบต่ำกว่าเช่นกัน ส่วนคุณลักษณะความเข้มด้านสี ความใส และความพองตัวของเส้นของเส้นเล็กและเส้นจันท์ไม่แตกต่างกันทำให้ความชอบไม่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ส่วนลักษณะด้านความเหนียว และความนุ่มพบว่า เส้นจันท์มีความเข้มของคุณลักษณะมากกว่าเส้นเล็ก แต่ผู้ทดสอบกลับชอบเส้นที่มีความเหนียวและความนุ่มพอดีอย่างเส้นเล็กมากกว่า โดยสรุปแล้วถ้าต้องการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เป็นที่ยอมรับของชาวญี่ปุ่นน่าจะผลิตให้มีสี ความใส ความพองตัว ใกล้เคียงกับเส้นเล็กหรือเส้นจันท์ให้มากที่สุด และ มีความเหนียว และความนุ่ม ใกล้เคียงกับเส้นเล็กมากที่สุด

(5) ข้อมูลการยอมรับต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย แปรชนิดเส้นก๋วยเตี๋ยวลวก 3 ชนิด และแกงไทย 3 ชนิดคือ แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด และแกงกะหรี่ มีการออกแบบการทดลองแบบ 3x3 แฟคทอเรียล พบว่า ปัจจัยเรื่องชนิดของแกงทำให้คุณลักษณะด้านสี ลักษณะปรากฏ กลิ่น ความข้น รสเค็ม ความเผ็ด รสชาติตกค้างในปาก และความชอบโดยรวม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) โดยแกงเขียวหวานและแกงเผ็ดได้รับคะแนนมากกว่าแกงกะหรี่ อาจเป็นเพราะแกงเขียวหวานและแกงเผ็ด เป็นแกงไทยที่เป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ แต่ในขณะที่แกงกะหรี่แบบไทยไม่เป็นที่คุ้นเคยของชาวญี่ปุ่น

และ (6) ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย พบว่า ร้อยละ 90 อยากจะบริโภคก๋วยเตี๋ยวแกงไทย โดยเหตุผลที่สำคัญคือ รสชาติโดยรวม และ รสชาติของแกงที่เสิร์ฟพร้อมก๋วยเตี๋ยว และอยากให้มีการจำหน่ายก๋วยเตี๋ยวแกงไทยในประเทศญี่ปุ่นในลักษณะ วัตถุดิบพร้อมปรุงกึ่งสำเร็จเพื่อให้สามารถปรุงเองที่บ้านได้