ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง

นักวิจัย/สังกัด :

  1. รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2557

   การเลี้ยงปลาในกระชัง

ปัจจุบันการเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชังมีอย่างแพร่หลายในเขตที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่หรือพื้นที่ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน การเลี้ยงปลานิลและปลาในกระชังของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบมีสัญญา (Contract farming system) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตามเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง เช่น การแก้ปัญหาปลาตายเนื่องมาจากคุณภาพน้ำและการทำบัญชีฟาร์ม สำหรับชุดเรียนรู้เรื่อง “การเลี้ยงปลาในกระชัง” นี้ ได้จัดทำขึ้นจากการวิจัยภาคสนามและพบว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังส่วนใหญ่ขาดความรู้ในการเลี้ยงปลา รวมถึงการแก้ปัญหาเบื้องต้น ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการจัดทำชุดความรู้นี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในกระชังให้แก่เกษตรกร เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จในการเลี้ยงในโอกาสต่อไป