ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อ

นักวิจัย/สังกัด :

  1. รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ

ปี พ.ศ. ที่โครงการเสร็จ : 2557

   การเลี้ยงปลาในบ่อ

วิถีชีวิตของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ 2 ชนิดคือ ข้าวและปลา ในเขตชนบทเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกพืชไร่ แต่ละครอบครัวจะมีบ่อเลี้ยงปลาในที่นาหรือที่ดินของตนเอง บ่อปลาเหล่านี้เมื่อถึงฤดูฝน หรือช่วงการทำนาจะมีน้ำอยู่เค็ม แต่ในฤดูเก็บเกี่ยวน้ำจะลดลง ปลาจะไปรวมกันอยู่ในบ่อ หรือที่ลุ่มบางบริเวณของที่นา ปลาในบ่อถือเป็นแหล่งอาหารโทรตีนสำคัญของครอบครัว อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าฤดูแล้งหากเกษตรกรไม่มีบ่อกักเก็บนำที่มีขนาดใหญ่และลึกพอ น้ำในบ่อก็จะแห้งลง ดังนั้นถ้าเกษตรกรต้องการมีปลาบริโภคตลอดทั้งปี เกษตรกรจำเป็นต้องมีศักยภาพในการเก็บกักน้ำภายในที่ดินหรือที่นาของตัวเอง นอกจากนี้เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้ในการเลี้ยงปลาเพิ่มเติม เพื่อให้การเลี้ยงปลามีประสิทธิภาพ ดังนั้นชุดเรียนรู้เรื่อง “การเลี้ยงปลาในบ่อ” นี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่อเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ สามารถเลี้ยงปลาในนาหรือบ่อของครอบครัวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภา การมีปลาบริโภคทั้งปีจะช่วยให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและหากเกษตรกรประสงค์จะเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาชีพก็สามารถทำได้