งานวิจัย :

ชื่องานวิจัย งานวิจัยฉบับย่อ
1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือโดยใช้ภาพลักษณ์ของอาหารท้องถิ่น อ่านงานวิจัย
2 การจัดการความรู้อาหารไทยท้องถิ่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวภาคเหนือ อ่านงานวิจัย
3 การศึกษาศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหาร : กรณีศึกษาขนมไทยท้องถิ่น อ่านงานวิจัย
4 การศึกษาศักยภาพของขนมไทยท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหาร อ่านงานวิจัย
5 แนวโน้มการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับอาหารไทยประยุกต์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ : กรณีศึกษาอาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ตะวันตก อ่านงานวิจัย
6 การพัฒนาสร้างสรรค์เมนูและคู่มือการปรุงอาหารไทยประยุกต์ใหม่:กรณีศึกษา อาหารไทย-ฮาลาล ไทย-เวียดนาม ไทย-จีน ไทย-ญี่ปุ่น และไทย-ตะวันตก อ่านงานวิจัย
7 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร อ่านงานวิจัย
8 รูปแบบการฟื้นฟูอาหารเป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพตนเองของคนในชุมชนบ้านบ่อบึง ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อ่านงานวิจัย
9 แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยงของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา อ่านงานวิจัย
10 กระบวนการฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านมอญสู่การเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชน องค์ความรู้ท้องถิ่นและความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนบ้านหนองดู่-บ่อคาว ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อ่านงานวิจัย
11 การพัฒนาตำรับอาหารจากไก่พันธุ์ประดู่หางดำ อ่านงานวิจัย
12 ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อ อ่านงานวิจัย
13 ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง อ่านงานวิจัย
14 การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อ่านงานวิจัย
15 ฟื้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำขนมมุสลิมโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และกลุ่มขนมพื้นบ้านมุสลิมสตรีหลังวัง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อ่านงานวิจัย
16 แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน อ่านงานวิจัย
17 การจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อ่านงานวิจัย
18 กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายผลการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง อ่านงานวิจัย
19 การจัดการพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านแม่ขีด ตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านงานวิจัย
20 การฟื้นฟูวิถีชีวิตผ่านการจัดการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ บ้านดอยมด ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ่านงานวิจัย
21 ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย อ่านงานวิจัย
22 รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูผักหวานและอาหารป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อ่านงานวิจัย
23 ผลไม้และผักพื้นบ้าน ช่วยสร้างเสริมสุขภาพเด็กและผู้สูงอายุจังหวัดชัยนาท อ่านงานวิจัย
24 รูปแบบการสร้างสำนึกเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งอาหารของชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์โคกหนองกุง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 1 อ่านงานวิจัย
25 การพัฒนาไอศกรีมและเครื่องดื่มเสริมอินูลินจากรากสกัดรากสามสิบและมันแกว อ่านงานวิจัย
26 ศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย อ่านงานวิจัย
27 การสำรวจเอกสารเรื่อง ข้าวนึ่ง: กระบวนการผลิต สมบัติเชิงหน้าที่ และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพข้าวนึ่ง อ่านงานวิจัย
28 การปรับตัวของเกษตรกรปลูกข้าวในทุ่งระโนดต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อ่านงานวิจัย
29 รูปแบบการผลิตข้าวไร่ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ภู กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหนองจาน ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น อ่านงานวิจัย
30 การถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการทำนาข้าวเฮี้ยะ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ่านงานวิจัย
31 การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านอุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านงานวิจัย
32 ศักยภาพ มูลค่า และคุณค่าของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวต่อการสร้างรายได้ในจังหวัดอุบลราชธานี อ่านงานวิจัย
33 บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของคนพิการผู้มีรายได้น้อย กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย อ่านงานวิจัย
34 ความเชื่อพื้นบ้าน แบบแผนการบริโภคอาหารและสุขภาพพม่าในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย อ่านงานวิจัย
35 การจัดการรูปแบบการเรียนรู้ด้านอาหารและยาตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนบ้านนาสีนวล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ อ่านงานวิจัย
36 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นอาชีพเสริมการทำนา ไร่สับปะรด และรับจ้างทั่วไปอย่างยั่งยืนของเกษตรกรหุบเขาโป่งพระบาท ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อ่านงานวิจัย
37 โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านงานวิจัย
38 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ จากการพัฒนาพื้นที่ในเขตชายแดน จังหวัดเชียงราย : ที่พัก ร้านอาหาร อ่านงานวิจัย
39 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการลงทุนในอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เปรียบเทียบร้านอาหารไทยและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อ่านงานวิจัย
40 การลงทุนธุรกิจอาหารฮาลาลในจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย อ่านงานวิจัย
41 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเครื่องแกงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านงานวิจัย
42 รูปแบบการจัดการความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งขนาดเล็ก กรณีศึกษาชุมชนบุโบย ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล อ่านงานวิจัย
43 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรปลอดภัย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อ่านงานวิจัย
44 ศึกษาวิธีการป้องกันการขึ้นราในขนมและประยุกต์ขนมพื้นบ้านมุสลิมให้ร่วมสมัยของกลุ่มส่งเสริมสตรีบ้านตอแล ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา อ่านงานวิจัย
45 รูปแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มปริมาณปลาพื้นบ้านห้วยหลวง บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ่านงานวิจัย
46 รูปแบบการผลิตอาหารแบบผสมผสานด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน บ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม อ่านงานวิจัย
47 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วังปลาในแม่น้ำเลย : กรณีศึกษาบ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย อ่านงานวิจัย
48 ห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน กรณีศึกษา ปูม้า ปูทะเล และปูแสม อ่านงานวิจัย
49 การฟื้นฟูผักพืชสวนครัวในระบบอินทรีย์เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารในชุมชน บ้านดอนผึ้ง ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร อ่านงานวิจัย
50 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย อ่านงานวิจัย
51 การปรับใช้ภูมิปัญญา "ลือกาเวาะ" ในการดูแลรักษาพื้นที่หาอยู่หากินของกลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยงบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี อ่านงานวิจัย
52 การศึกษาเส้นทางอาหารในพาข้าวเพื่อการฟื้นฟูวิถีการพึ่งตนเองของชุมชน กรณีศึกษาบ้านโคกสวาท อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร อ่านงานวิจัย
53 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไก่พื้นเมืองเชิงพาณิชย์ในระดับชุมชน: กรณีศึกษาไก่ย่างบ้านแคน, ไก่ย่างไม้มะดัน และการค้าขายไก่พื้นเมืองในตลาดบางแห่งของจังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อ่านงานวิจัย
54 กระบวนการสร้างข้าวปลอดภัย พืชกินได้ ไม้เป็นยา จังหวัดอุทัยธานี อ่านงานวิจัย
55 ปรับวิถีการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงในชีวิตชุมชนจังหวัดยโสธร อ่านงานวิจัย
56 การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหารต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อ่านงานวิจัย
57 สมบัติทางวิศวกรรมของเนื้อมะละกอตีป่นและการเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อมะละกอตีป่นด้วยวิธีการให้ความร้อนแบบต่าง ๆ อ่านงานวิจัย
58 การศึกษาการล้างตะกรันที่เกิดจากการพาสเจอร์ไรส์น้ำกะทิ อ่านงานวิจัย
59 การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตกระเทียมผง อ่านงานวิจัย
60 การจัดการข้าวที่สูงสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านงานวิจัย
61 การพัฒนาระบบองค์ความรู้ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรอาหารของชุมชนในภาวะเปราะบางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร อ่านงานวิจัย
62 การบูรณาการประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรมของชุมชนโบราณสู่การพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านงานวิจัย
63 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แจ่วบองเพื่อให้ได้รับมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา (อย.) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อ่านงานวิจัย
64 แนวทางการบูรณาการการจัดการปัญหาก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง อ่านงานวิจัย
65 รูปแบบการอนุรักษ์ป่าดงมันให้เป็นแหล่งอาหารแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ระยะที่ 2 อ่านงานวิจัย
66 การนำภูมิปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง นาข้าวเหนียวสันป่าตอง อ่านงานวิจัย
67 การศึกษารายได้และการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อนำไปสู่การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนหนองสำแฮด ในพื้นที่บ้านม่วงไข่ บ้านเชียงเครือ และบ้านคำสร้างบ่อ ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร อ่านงานวิจัย
68 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณพิวรีน และกรดยูริกในผักพื้นบ้านไทย อ่านงานวิจัย
69 ต้นแบบการจัดการผลิตพืชผักปลอดภัยคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก อ่านงานวิจัย
70 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านงานวิจัย
71 การศึกษาสมุนไพรที่สามารถลดพิษของแมลงและสัตว์ต่าง ๆ อ่านงานวิจัย
72 การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย อ่านงานวิจัย
73 ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการผลิตไมโครแคปซูลของสารสกัดจากใบย่านาง อ่านงานวิจัย
74 การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนมอาลัวเป็นแบบจำลอง อ่านงานวิจัย
75 การวิเคราะห์หาปริมาณสเตอรอลและสตานอลในธัญญพืชที่ปลูกในประเทศไทย อ่านงานวิจัย
76 การวิเคราะห์กรดไขมันโอเมก้าสามและสารแอนตี้ออกซิแดนท์ใน ผักเบี้ยใหญ่และ การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อ่านงานวิจัย
77 การปรับปรุงคุณภาพแมคคาดาเมียโดยวิธีการอบแห้งแบบหลายขั้นตอน อ่านงานวิจัย
78 ภาษาอังกฤษ ระบบเกษตรภูเขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย อ่านงานวิจัย
79 ภาษาอังกฤษ การผลิตใยอาหารผงที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ สารกลุ่มกลูโคซิโนเลตและซัลโฟราเฟนจากกาบใบนอกของกะหล่ำปลี อ่านงานวิจัย
80 ภาษาอังกฤษ การประเมินคุณภาพพริกระหว่างการอบแห้งโดยวิธีวิเคราะห์ภาพและระบบแมชีนวิชชัน อ่านงานวิจัย
81 รูปแบบเศรษกิจชุมชนเพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนในจังหวัดขอนแก่น อ่านงานวิจัย
82 ภาษาอังกฤษ การจัดโซ่อุปทานและคุณภาพของผักใบ: กรณีศึกษาของผักกะหล่ำปลี อ่านงานวิจัย
83 ภาษาอังกฤษ ลักษณะเฉพาะการทำแห้งใบมะรุมและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาใบมะรุมทำแห้ง อ่านงานวิจัย
84 การศึกษาดัชนีการวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนแบบทำลายน้อยที่สุด อ่านงานวิจัย
85 ภาษาอังกฤษ การทำนายความสามารถและการบ่งชี้สารต้านออกซิเดชันในผักพื้นบ้านของไทย อ่านงานวิจัย
86 แนวทางการจัดการหอยหวาน-หอยขาว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนบ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง อ่านงานวิจัย
87 การผลิตเนยโกโก้เลียนแบบจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง อ่านงานวิจัย
88 การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากกะทิ อ่านงานวิจัย
89 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้านเชื้อราสำหรับบรรจุผลไม้กวนจากวัสดุธรรมชาติเซลลูโลส อ่านงานวิจัย
90 ยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์วิถีทางเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร วัย 9-15 ปี อ่านงานวิจัย
91 การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย อ่านงานวิจัย
92 การสำรวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ อ่านงานวิจัย
93 การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้จากโปรตีนถั่วเหลือง อ่านงานวิจัย
94 ผลของสมบัติเชิงวิทยากระแสของโจ๊กข้าวฮางที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพของผลิตภัณฑ์อบแห้ง อ่านงานวิจัย
95 ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัตถุดิบต่อคุณภาพของเจลเนื้อปลานิลที่ผ่านการทอดและแช่เยือกแข็ง อ่านงานวิจัย
96 การสกัดแยกและหาโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากส่วนต่าง ๆ ของมะเม่าหลวง อ่านงานวิจัย
97 ความคงตัวของแกมมา-โอรีซานอลในน้ำมันรำข้าวที่อุณหภูมิสูง อ่านงานวิจัย
98 สมบัติทางฟิสิกส์เคมี และวิศวกรรมของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์จากข้าว อ่านงานวิจัย
99 การวิเคราะห์ชนิด และปริมาณของสารใหม่ที่ให้ลักษณะเฉพาะของกลิ่นหอมในข้าวหอมดอกมะลิ 105 โดยวิธีก๊าซโครมาโตรกราฟฟี-โอแฟคโตมิเตอร์ ก๊าซโครมาโตรกราฟฟี-พีเอฟพีดี และ ก๊าซโครมาโตกราฟฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์ อ่านงานวิจัย
100 ภาษาอังกฤษ การผลิตกะปิจากถั่วเขียวและถั่วเหลืองโดยใช้เชื้อแบคทีเรียที่แยกได้ อ่านงานวิจัย