รายละเอียดการสมัคร :

วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน "กินอยู่" โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยของ สกว. เพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ

“วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่” เป็นโครงการประกวดสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และโมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว. ที่มาจากงานวิจัยอาหารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านสาธารณะ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก (Awareness Enhancement of Dietary Research through Infographics)

สืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ “นวกรรมการสื่อสารจากงานวิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง” หรือเรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการวิจัยแปลงร่าง ตอน กินเป็น ที่จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นกิจกรรมในรูปแบบการประกวดการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้รับความสนใจจากนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก ตอบรับกับเป้าหมายของ สกว. เรื่องของการส่งเสริมให้งานวิจัยไปถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านสาธารณะ ทำให้งานวิจัยที่มีประโยชน์สามารถเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนในวงกว้าง การทำการสื่อสารงานวิจัยของ สกว. อย่างต่อเนื่องจึงมีความจำเป็นเพื่อที่จะขยายผลให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอาหารของ สกว. นั้นมีปรากฏอยู่ในหลายด้าน เช่น ระบบการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาหาร การจัดการความมั่นคงทางอาหาร แบบแผนการบริโภคอาหาร คุณค่าทางโภชนาการ เป็นต้น ในบรรดางานวิจัยเกี่ยวกับอาหารจำนวนหลายร้อยชิ้นนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากอาหารนั้นมีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และถิ่นที่อยู่อาศัยของประชาชน มีทั้งอาหารที่มีความเป็นสากล และอาหารที่มีความเป็นท้องถิ่น การพัฒนาอาหารในเชิงพื้นที่จะส่งผลดีทั้งในหลายด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านวัฒนธรรม และ ด้านความสัมพันธ์ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเอง ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องอาหารที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นจึงเป็นความสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาประเทศในเชิงฐานรากที่จะกระจายความเจริญไปสู่ท้องถิ่นเหล่านั้น

โครงการ “การส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิก” เป็นการนำงานวิจัยด้านอาหารของ สกว. ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากมาทำการสื่อสารผ่านสื่อสมัยใหม่ประเภทสื่อ อินโฟกราฟิก และ โมชั่นกราฟิก โดยใช้ชื่อในการดำเนินกิจกรรมโครงการว่า “วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน กินอยู่” เป็นการสื่อสารงานวิจัยด้านอาหารผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในรูปแบบของการประกวดผลงานการออกแบบสื่อ อินโฟกราฟิก และ โมชั่นกราฟิก เกี่ยวกับอาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ กิจกรรมทั้งสองรูปแบบของโครงการจะประสานสอดคล้องกัน นักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดในโครงการจะได้เรียนรู้การพัฒนาการนำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารสู่ธารณะผ่านการประกวดผลงานการออกแบบการสื่อจากงานวิจัยด้านอาหาร อีกทั้ง สกว. จะได้นำสื่อใหม่ประเภทอินโฟกราฟิกและ โมชั่นกราฟิก ที่มาจากงานวิจัยของ สกว. นำไปใช้สื่อสารสู่สาธารณะชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยของ สกว. จากงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการบริโภค ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

 1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารของ สกว. อย่างเป็นระบบและนำมาถ่ายทอดสู่สาธารณชนผ่านสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
 2. ศึกษาและพัฒนากระบวนการออกแบบสื่อที่มาจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนผ่านกระบวนการประกวดผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
 3. ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคสู่สาธารณชน

รูปแบบการประกวด :

การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) และ โมชั่นกราฟิก (Motion Graphic) ชิงรางวัลรวมมูลค่า 250,000 บาท

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเลือกงานวิจัย 1 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมดที่โครงการกำหนดไว้  ดูงานวิจัยได้ที่นี่
นำข้อมูลจากงานวิจัยที่เลือกมาออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 1 ชิ้น หรือ โมชั่นกราฟิก 1 ชิ้น หรือ ทั้งอินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก(ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัยเรื่องเดียวกัน)

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด :

ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ จาก http://transform.trf.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ในการประกวด และสามารถดาวน์โหลดผลงานวิจัย สกว. ที่ต้องนำมาใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องเลือกผลงานวิจัยของ สกว. ตามที่โครงการประกวดคัดสรรและนำเสนอข้อมูลไว้ในเว็บไซต์การประกวดเท่านั้น

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ และจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์


คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด :

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา หรือ เทียบเท่า โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงคนละ/ทีมละ 1 ผลงานต่อ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น

ประเภทอินโฟกราฟิก
  
ประเภทโมชั่นกราฟิก

เอกสารและหลักฐานประกอบการส่งผลงาน :

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานการเข้าประกวดดังนี้

ประเภทอินโฟกราฟิก
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และมีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ พร้อมระบุว่ามาจากงานวิจัยเรื่องใดของ สกว.
 • ผลงานออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก 1 ชิ้นงาน พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4
 • ไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ บันทึกใส่ CD/DVD จำนวน 1 แผ่น ประกอบด้วยไฟล์ต่างๆ ดังนี้
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล AI 1 ไฟล์
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล PDF 1 ไฟล์
  • ไฟล์ผลงานในรูปแบบนามสกุล JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI 1 ไฟล์
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา)
ประเภทโมชั่นกราฟิก
 • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และมีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ พร้อมระบุว่ามาจากงานวิจัยเรื่องใดของ สกว.
 • สตอรี่บอร์ดที่ Capture มาจากผลงานโมชั่นกราฟิก
 • ไฟล์ผลงานออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก 1 ชิ้นงาน บันทึกใส่ CD/DVD จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดดังนี้
  • ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที
  • ความละเอียดขั้นต่ำ 720 x 400 พิกเซล สูงสุด1920 x 1080 พิกเซล
  • ส่งผลงานเป็นสกุลไฟล์ .mp4 หรือ .avi หรือ .mov
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (สามารถใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา)

การส่งผลงาน :

 • ส่งใบสมัคร ผลงาน และเอกสารประกอบอื่นๆ ที่กำหนด มาที่
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ประกวดโครงการวิจัยแปลงร่าง 2 งานสื่อสารสังคม)
  • ชั้น 15 อาคาร SM Tower
  • 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  • กรุงเทพฯ 10400

  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 (ทั้งนี้ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เกณฑ์การตัดสิน :

 1. การถ่ายทอดข้อมูลจากงานวิจัย (Content) ออกมาเป็นสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
 2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบ (Design)
 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล :

ประเภทอินโฟกราฟิก
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 6 รางวัล รางวัลละ 7,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทโมชั่นกราฟิก
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด :

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือเคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดๆ และจะต้องไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดให้เป็นของผู้จัดการประกวด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์นำสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกที่ผ่านการเข้ารอบหรือได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต