ภาพกิจกรรม :

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่   https://www.facebook.com/trftransform
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีประกาศผลการประกวด @ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 Roadshow @ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 Roadshow @ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 Roadshow @ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 Roadshow @ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 31 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 17 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่ 13 ตุลาคม 2559 งานแถลงข่าว ณ โรงแรม Intercontinental Bangkok
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 Roadshow @ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น