• slide 1

ผลการประกวดประเภทสื่ออินโฟกราฟิก :


รางวัลชนะเลิศ

ผู้ออกแบบ : นายอันดามัน พานิช
สาขาวิชานิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ความหลากหลายของคุณภาพทางด้านโภชนาการในข้าวสีพันธุ์พื้นเมืองของไทย

นักวิจัย : อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้ออกแบบ : นางสาวศราภรณ์ สุภัคกุล
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาผลไม้แช่เยือกแข็งของไทยให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลาย

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร. สงวนศรี เจริญเหรียญ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ออกแบบ : นายกฤตกร ทำดี
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยง ของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

นักวิจัย : นายดิเรก เหมนคร และคณะ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นางสาวภัทรภร บุญวิบูลย์
สาขาวิชานิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อ

นักวิจัย : รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นางสาวรรัญรร บุญเสริมส่ง
สาขาวิชานิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การจัดการข้าวที่สูงสู่ความมั่นคงด้านอาหารของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นักวิจัย : นางวาสนา เกษอินทร์ และคณะ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นายณัทพงศ์ เสนะเกตุ
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การศึกษาดัชนีการวัดความอ่อน-แก่ทุเรียนแบบทำลายน้อยที่สุด

นักวิจัย : นายปราโมทย์ กุศล


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นายสถาปนิก วัตรเอก
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ความเชื่อพื้นบ้าน แบบแผนการบริโภคอาหารและสุขภาพพม่า ในบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นายสุรเดช วีระยุทธ์ศิลป์
ภาควิชาการโฆษณา
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ห่วงโซ่อุปทานของสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน กรณีศึกษา ปูม้า ปูทะเล และปูแสม

นักวิจัย : นายนรินทร์ เนียมนุช และคณะ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ : นางสาวปานวาด ทองใบใหญ่
สาขาวิชานิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาไอศกรีมและเครื่องดื่มเสริมอินูลินจากสารสกัดรากสามสิบและมันแกว

นักวิจัย : ผศ.ดร.วีณา นุกูลการ
รศ.ดร.วิมล ศรีสุข
รศ.ดร.วัลลา ตั้งรักษาสัตย์
ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง
ผู้ช่วยอาจารย์ ดารวี ศิริพรหม


รางวัล Popular Vote

ผู้ออกแบบ : นางสาวเกษรา อินทรารักษ์สกุล
สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านอุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยว Active Beach เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นักวิจัย : อนุชา เพียรชนะ
ชัยฤทธิ์ ทองรอด
อัมพล ชูสนุก
มาเรียม นะมิ

ผลการประกวดประเภทสื่อโมชั่นกราฟิก :

รางวัลชนะเลิศ

ผู้ออกแบบ :
นางสาวสินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ
นางสาวสุพรรษา แซ่โค้ว

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยง ของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

นักวิจัย : นายดิเรก เหมนคร และคณะ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผู้ออกแบบ :
นายชนะชล ใจสุภาพ

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย

นักวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาฎศจี เครือแสง และคณะ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ผู้ออกแบบ :
นางสาวมัลลิกา สังข์ผุด

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ต้นแบบการจัดการผลิตพืชผักปลอดภัยคุณภาพสูงเพื่อการส่งออก

นักวิจัย : นายวินัย เมฆดำ
นางสาวลลิตา พาณิชกรกุล
ดร.แพรรวี เคหะสุวรรณ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ :
นายอนุชา ฉนำกลาง

สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : ชุดเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในกระชัง

นักวิจัย : รศ.น.สพ.ดร.วรพล เองวานิช และคณะ


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ :
นางสาวณิชกาญจน์ ชมพักตร์
นางสาวณัฐกมล วงษ์ศรี

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การศึกษาทัศนคติของชาวญี่ปุ่นต่อก๋วยเตี๋ยวแกงไทย

นักวิจัย : ผศ.ดร.นฤมล นันทรักษ์
นางจันทร์จนา ศิริพันธ์วัฒนา
นางสาวนันทพร รุจิขจร
นายนราธิป ปุณเกษม


รางวัลชมเชย

ผู้ออกแบบ :
นางสาวฐิติกาญจน์ เลสัก
นางสาวชวิศา ทวีสินอุดม

สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาไอศกรีมและเครื่องดื่มเสริมอินูลินจากสารสกัดรากสามสิบและมันแกว

นักวิจัย : ผศ.ดร.วีณา นุกลูการ
รศ.ดร.วิมล ศรีสุข
รศ.ดร.วัลลา ตั้งรักษาสัตย์
ผศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง
ผู้ช่วยอาจารย์ ดารวี ศิริพรหม


รางวัล Popular Vote

ผู้ออกแบบ :
นายศิวกร น้ำทอง
นายอัครพงศ์ ด้วงพิบูลย์
นายภูเบศ ธนะโชคพิบูล

สาขานิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ออกแบบจากงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร

นักวิจัย : ดร.กนกกานต์ วีระกุล และคณะ

ข่าวสารการประกวด :

30 กันยายน 2559
วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน "กินอยู่" ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการรับรู้งานวิจัยของ สกว. จากงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารและการบริโภค ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2559

คลิปวีดิโอ :

ติดตามชมคลิปวีดิโอต่างๆ ของ วิจัยแปลงร่าง 2 ตอน "กินอยู่" ได้ที่แฟนเพจวิจัยแปลงร่าง https://www.facebook.com/trftransform/